Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Údaje zhromaždené ako údaje poskytnuté dobrovoľne (tj meno a priezvisko pokiaľ som vyplnil, e-mail a dotaz) v sekcii „Poradňa“ budú používané a spracovávané výhradne za účelom spracovania otázok a poskytnutia vyžiadaných služieb, a to iba po dobu nevyhnutnú na poskytnutie vyžiadaných. služieb.


Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame, iba ak požiadate o poskytnutie určitých služieb a vaše údaje potrebujeme na tento účel, alebo ak ste nám na to dobrovoľne dali výslovný súhlas. Právny základ spracovávania údajov je daný Čl. 1b nariadenia GDPR a Článok 6 ods. 1 a nariadenia GDPR.


Svoj súhlas môžete dať vyplnením kontaktného formulára. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, vaše osobné údaje použijeme iba na účely, na ktoré ste nám dali súhlas. Pokiaľ máte naviac záujem o zasielanie newsletterov, zaškrtnite aj ďalšie políčko „Mám záujem o ďalšie informácie“², inak budú vaše údaje využité iba na účely poradne a poskytnutia vyžiadaných služieb.


Kedykoľvek môžete bezplatne požiadať o poskytnutie informácií o rozsahu, pôvode a príjemcoch uložených údajov a tiež o účele ich ukladania. Okrem toho máte právo na opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania svojich údajov v súlade s predpismi na ochranu údajov, právo nesúhlasiť so spracúvaním údajov a právo na prenosnosť údajov. Máte tiež právo odvolať sa na kontrolnom orgáne.


K údajom, ktoré v kontaktnom formulári dobrovoľne vyplníte, majú prístup iba vybrané zamestnancami firmy spoločnosti ARDEZ Pharma spol. s r.o., so sídlom Kosór, V Borovičkách 278, PSČ 252 26, IČO:, 40612104 ako správca. V prípade odborných otázok, je len dotaz preposielam odborníkovi/lekárovi na spracovanie.


Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov. Na tento účel stačí zaslať e-mail na adresu info@ardez.cz.


Toto Vyhlásenie o ochrane údajov je aktuálne a platí od 25. 5. 2018. Vyhradzujeme si právo toto Vyhlásenie o ochrane údajov kedykoľvek v budúcnosti upraviť, predovšetkým prispôsobiť ho zmenám na našom webe alebo implementácii nových technológií.

Súhlas so zasielaním newsletterov a ochrana osobných údajov

Zaškrtnutím uvedeného súhlasu so zasielaním newslettera súhlasím so zaradením všetkých mnou uvedených osobných údajov v rozsahu e-mail a pokiaľ som vyplnil aj meno a priezvisko (ďalej len údaje) do databázy spoločnosti ARDEZ Pharma spol. s r.o., so sídlom Kosór, V Borovičkách 278, PSČ 252 26, IČO:, 40612104 ako správca.

 

Údaje budú spracované za účelom ponúkania výrobkov a služieb, budovania zákazníckej databázy, ako aj za účelom zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb.

 

Tento súhlas je udeľovaný na dobu 3 rokov alebo do jeho odvolania. Udelenie súhlasu je úplne dobrovoľné a tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomne na adrese správcu a pre zasielanie obchodných oznámení elektronicky aj v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Beriem na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a mám práva podľa §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Zb., tj najmä, že mám právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na blokovanie , doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

V prípade pochybností o dodržiavaní svojich práv sa môžem na správcu obrátiť so žiadosťou o nápravu či vysvetlenie. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov – www.uoou.cz.